fbsquare.jpg
 

Værdigrundlag og parole 2018

Den 8. september 2018 går vi sammen på gaden i København for at vise vores fortsatte opbakning til klimaaftalen fra Paris og i solidaritet med folk verden over, som kæmper for en ansvarlig klimapolitik og social retfærdighed.

Den danske politiske debat om klima og miljø viser, at der mere end nogensinde før er behov for, at vi borgere viser opbakning til alle politikere, der er villige til at foreslå ubekvemme beslutninger om eksempelvis beskatning af klimabelastende varer og aktiviteter og investeringer i bæredygtige transport-, jordbrugs- og energiløsninger. For hver dag uden handling bliver problemet sværere at løse, så der er akut behov for ansvarligt politisk lederskab. Lad os samles om at give et klart klima-mandat til vore politikere – uanset hvilket parti de måtte tilhøre.

Derfor beder vi alle om at gå:

  • For en hurtig og retfærdig omstilling til 100% vedvarende energi[1]
  • For at sætte mennesker og miljø før økonomisk vækst
  • For fælles politisk handling fremfor individualisering af klimaansvar
  • For et Danmark der kæmper for en større stemme i den internationale klimadebat til de nationer, grupper og individer der er mest sårbare overfor klimaforandringerne

Folkets Klimamarch København er en del af den globale klimabevægelse. Den 8. september går vi sammen med aktioner over hele verden for at markere behovet for en hurtig og retfærdig omstilling mod en fossilfri verden. I dagene derefter finder Global Climate Action Summit sted i Californien – et topmøde, hvor alle verdens lokale ledere er inviteret til at lave bindende aftaler for deres bidrag til Parisaftalens mål. Vi vil benytte denne chance til at skabe reel forandring.

Vi ønsker, at Folkets Klimamarch skal være et folkeligt og inkluderende event. Klimaforandringerne rammer især marginaliserede grupper i det globale samfund. Derfor går vi i solidaritet med disse grupper. De økonomiske og politiske processer som driver klimaforandringerne viderefører en mangel på grundlæggende respekt for mennesker og miljø og fører i mange sammenhænge til stigende social og økonomisk ulighed og konflikter. Folkets Klimamarch 2018 anerkender disse sammenhænge og ønsker at udvise solidaritet med alle bevægelser, der kæmper for at sætte hensynet til sårbare grupper og miljø før hensynet til økonomisk vækst!

 

En dag med taler, bevægelse og aktivisme:

Folkets Klimamarch 2018 vil skabe rammen for en fredelig, folkelig og festlig demonstration for opbakningen til Paris aftalens målsætninger. Vi mødes kl. 13 et centralt sted i København til taler og musik, før vi sammen går ad en rute rundt i København. Igen i 2018 vil vi søge at organisere Folkets Klimamarch på en måde så flest muligt kan deltage – uanset alder, køn, mobilitet, sprogkundskaber, osv.

 

Hvem er vi?

Vi er et lille netværk af borgere med forskellig baggrund og erfaring med græsrodsarbejde og mobilisering. Vi er drevet af en følelse af ansvar for at bevæge verden i en mere social retfærdig og miljømæssigt bæredygtig retning. Vi samarbejder med danske og internationale organisationer, der arbejder for samme mål.

 

Hvordan kan du involvere dig?

Vi har brug for dig - dine ideer, din tid, din krop – for at skabe en indflydelsesrig klimabegivenhed i Danmark igen i år! Hold derfor øje med denne side, hvor vi løbende vil informere om marchen den 8. september, samt arrangementer op til dagen, hvor vi vil mødes og mobilisere.

 

Vil du være frivillig?

Hvis du vil hjælpe på selve dagen for marchen og/eller før kan du kontakte vores frivillig-koordinator Sarah, sarah.hellebek@gmail.com

 

Har du spørgsmål/ideer til os?

Skriv til os på climatemarchcph@gmail.com.

 

[1] Vedvarende energi refererer her til vind, sol, vandkraft, geotermi, men ikke til biomasse. Mange former for biomasse er problematiske fordi efterspørgslen efter biomasse ofte fører til rydning af skov (dvs biomasse er ikke CO2-neutralt) og jordtyveri i fattige lande.

 

In English

 

People’s Climate March Copenhagen September 8, 2018

On September 8, we will march to show our continued support to the Paris agreement and in solidarity with people around the world who are struggling for rapid and responsible climate action and social justice.

The lack of meaningful political action in Denmark on climate and the environment illustrates the urgent need to demonstrate broad-based support by the public to all politicians, who must stand up for the policies needed to move a transition forward. These include taxation of polluting goods and activities and investments in sustainable solutions for transport, agriculture, and energy [2]. Responsible political leadership is sorely needed, as the problem worsens daily. Let us come together to present our politicians with the strongest possible mandate – irrespective of party affiliations.

Therefore, we call on you to march with us for:

  • A fast and fair transition to 100% renewable energy for all
  • To put concerns for people and environment before economic growth
  • For systemic change as opposed to the individualization of climate responsibility
  • For Denmark to lead the international community in centering the voices, concerns, and aspirations of those nations and individuals who are most adversely affected by climate change

 

The People’s Climate March Copenhagen joins the Global Climate Movement that has called for actions across the globe on September 8, 2018. On this day, people in many countries will unite in demanding a fast and fair transition to 100% renewable energy for all. In the days following this global day of action, California, USA will host the Global Climate Action Summit, inviting all local leaders across the world to commit to contribute towards the fulfilment of the Paris Agreement. We will take this opportunity to create real change.

 

We wish for the People’s Climate March to be an inclusive event. Marginalized groups across the world are particularly vulnerable to the adverse effects of climate changes, and we march in solidarity with them. Climate change is driven by economic and political forces that reproduce a fundamental lack of respect for humans and the environment and, in many circumstances, increase social and economic inequality and conflicts. The People’s Climate March 2018 acknowledge these connections and we wish to show solidarity with all movements that struggle to put concerns for vulnerable people and the environment before concerns for economic growth!

 

A day of speeches, movement and activism

For the People’s Climate March Copenhagen 2018 we wish to create a peaceful, inclusive, and joyful event showing our support to the ambitions of the Paris Agreement. We meet at 1 pm on a central location in Copenhagen where there will be speeches and music, before we together walk along a route through the streets of Copenhagen. We will seek to facilitate a public action that is accessible to all – irrespective of age, gender, mobility, language, etc.

 

Who We Are

We are a small network of concerned people from a mix of backgrounds and experience with grassroots social mobilization. We are driven by a sense of urgency and responsibility to reclaim the power to move the world in more just and environmentally safe directions. We are working in coalition with Danish & International organizations.

 

Would you like to join our team of volunteers?

Reach out to our volunteer-coordinator Sarah, sarah.hellebek@gmail.com, if you wish to help us on the day of or beforeJ

 

Do you have questions/ideas for us?

Write to us here climatemarchcph@gmail.com.

 

[2] Renewable energy refers to wind, solar, hydro and geothermal energy, but not biomass. Many forms of biomass energy production is problematic because the demand for biomass leads to deforestation and forest degradation (ie biomass is then not CO2-neutral) and land grabs in low income countries.